Directe schadeafhandeling online

Nieuws

Depositphotos_81746174_original-min.jpg

Auto total loss - wat is de waarde

Na een schade krijg je van de expert, schadeherstelbedrijf of verzekeraar te horen dat je auto total loss wordt verklaard. Herstel is niet meer mogelijk of is economisch onverantwoord. Als benadeelde lijd je op dat moment een verlies dat gelijk is aan de waarde van je auto op het moment van de aanrijding. Er zal dan ook aanspraak worden gemaakt op een vergoeding van de marktwaarde van de auto ten tijde van het verlies. Uitgangspunt is dat de benadeelde zoveel mogelijk in de positie moet worden gebracht waarin deze zonder schadeveroorzakende gebeurtenis zou hebben verkeerd.

Hoe moet geleden schade worden bepaald?
In deze Arubaanse zaak is een auto (taxi) na een aanrijding total loss verklaard.
De bestuurder van de auto die tegen de taxi aan was gebotst was aansprakelijk voor de schade. De auto bestuurd door de veroorzaker van deze aanrijding was verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij New India. New India hanteert bij het bepalen van de schade een afschrijvingsmethode, waarbij de cataloguswaarde van een auto voor het 1e jaar met 30% wordt verminderd, 2e jaar met 15%, 3e jaar met 10% etc.
Op basis van deze schadebegrotingsmethode is New India als verzekeraar tegenpartij tot een bepaalde schadevergoeding voor de taxichauffeur gekomen.

Vordering en uitspraak Rechtbank
De taxichauffeur heeft bij de Rechtbank gevorderd dat New India wordt veroordeeld tot het vergoeden van alle schade die hij als direct of indirect gevolg van het ongeval heeft geleden.
De Rechtbank is uitgegaan van de door New India gehanteerde afschrijvingsmethode. De taxichauffeur was het hier niet absoluut niet mee eens en is in hoger beroep gegaan.

Vordering en uitspraak in Hoger beroep Gemeenschappelijk Hof van Justitie
In hoger beroep stelt de taxichauffeur dat met de gehanteerde wijze van schadebegroting zijn volledige schade niet wordt vergoed, omdat de vergoeding hem niet in staat stelt een vergelijkbare auto aan te schaffen.
Het Hof ging hier echter niet in mee en heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.
Volgens het Hof is de gehanteerde afschrijvingsmethode in Aruba een algemeen gangbare methode om de schade te bepalen. Door middel van deze methode kan snel na het ontstaan van de schade de hoogte daarvan naar objectieve maatstaven worden bepaald. Volgens het hof zijn er dan ook geen bezwaren tegen deze methode.

Vergoeding van de marktwaarde
In cassatie wordt de beslissing van het Hof dat de gehanteerde afschrijvingsmethode kan worden toegepast ter bepaling van de schade door de taxichauffeur als klacht ingediend. Immers wordt met de toegekende vergoeding niet de werkelijke schade aan de taxichauffeur vergoed. Deze klacht slaagt!

Hoge Raad, zo hoort een schadebegroting bij zaak beschadiging plaats te vinden
Ingevolge artikel 6:97 BWA, identiek aan art. 6:97 BW, begroot de rechter de schade op een wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. Hierbij is uitgangspunt dat een benadeelde zoveel mogelijk in de toestand wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis niet zou hebben plaatsgevonden.
Hieruit volgt dat de schade in beginsel moet worden berekend met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.
Wanneer een zaak geheel verloren gaat voor de rechthebbende, doordat herstel niet mogelijk is of economisch onverantwoord, lijdt deze rechthebbende door het verlies een nadeel in zijn vermogen gelijk aan de waarde van de zaak.

De taxichauffeur klaagde ook dat hij aanspraak zou maken op een bedrag dat hoger is dan de marktwaarde van de auto, omdat hij van die waarde geen auto van hetzelfde merk en type en hetzelfde bouwjaar kan kopen.
Deze klacht faalt, omdat niet aannemelijk is gemaakt dat het noodzakelijk is dat hij dezelfde auto, van hetzelfde merk en hetzelfde bouwjaar terugkrijgt.

Nu het hof de betwisting van de afschrijvingsmethode door de taxichauffeur naar het oordeel van de Hoge Raad op ontoereikende gronden heeft verworpen, verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar het hof ter verdere behandeling en beslissing.

Onder verwijzing naar deze uitspraak overweegt de Hoge Raad dat als die zaak een exemplaar is zonder eigen individuele kenmerken, van een soort waarvoor een voor het publiek toegankelijke markt bestaat, de rechthebbende een verlies zal lijden ter hoogte van de marktwaarde van de zaak.

Dit betekent dat nu de auto total loss is verklaard, de taxichauffeur aldus aanspraak kan maken op vergoeding van de marktwaarde van de auto ten tijde van het verlies.=, oftewel: hij moet een gelijkwaardig voertuig terug kunnen kopen voor dat bedrag!

Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het hof op ontoereikende gronden de betwisting van de afschrijvingsmethode verworpen. Het hof heeft immers niet vastgesteld dat de afschrijvingsmethode ertoe leidt dat de taxichauffeur de volledige marktwaarde van de auto vergoed krijgt.

Lees hier de definitieve uitspraak 
en click dan door op Onrechtmatige daad Total-loss verklaring Arubaanse auto.

bronvermelding: rechtspraak, 


Reageer: