Big Data

Jouw auto | Jouw privacy

Big Data brengt risicoschending van privacy en misbruik van data met zich mee.
Geautomatiseerde besluitvorming door verzekeraars, GPS-tracking in privétijd, ongewenste vormen van marketing, Het recht op privacy is vastgelegd in de Grondwet, en geldt ook voor werknemers.

Artikel 8 EVRM, Artikel 10 Grondwet en Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In dit artikel van Recht op Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en in de WBP staat dit recht beschreven. Persoonsgegevens is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.
Dus ook kenteken, chassisnummer of rijbewijsnummer. Dit mag verwerkt worden mits het doel van de verwerking welbepaald en uitdrukkelijk is omschreven.
Dit kan in een Privacy statement of Gedragscode of Bedrijfsreglement.

De WBP is van toepassing op de verantwoordelijke, de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt.Het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens valt onder verwerking binnen het kader van de WBP.

Wanneer mag iemand je persoonsgegevens verwerken?
* Ondubbelzinnige toestemming betrokkene
* Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
* Wettelijke verplichting
* Vrijwaring vitaal belang betrokkene
* Noodzakelijk voor een publiekrechtelijke taak
* Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: belangenafweging.

Toestemming geldt alleen als jij als betrokkene volledig geïnformeerd bent en daadwerkelijk een keuze hebt, jij bepaalt!
Verwerking moet in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke doel (doelbinding):
* reasonable expectation of privacy
* verwerking moet toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn (proportionaliteit) - less is more
* Verstrekken van gegevens naar landen buiten de EER is in beginsel verboden
* Persoonsgegevens moeten adequaat worden beveiligd

EU-Privacy verordening is in de maak.